Blogg og bibliotek

En blogg som også publiseres i tidsskriftet Bok og Bibliotek. Fokus på bibliotekpolitikk, faglig utvikling, nettressurser og gode prosjekt. Bidragsytere til bloggen er:Anders Ericson, Torunn Helene Fredriksen, Thomas Gramstad og Thomas Brevik

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Listet på Blogshares Listed on BlogShares

20.6.02
 
Avslørende bok om spillet om de offentlige tjenestene.

I Bok og bibliotek nr. 1/2 i år intervjua jeg Halvard Vike, sosialantropolog, dr. polit. og professor ved avdeling for kultur og humanistiske fag ved Høgskolen i Telemark, etter et innlegg han holdt på konferansen i Trondheim i februar om "Regional konsolidering og nasjonal nettverksbygging". Vike sa blant annet:

"Dei nasjonale strategane har lurt oss! Den offisielle dagsordenen er den same som før; altså velferd og tryggleik. Og her brukar rikspolitikarane framleis omgrep som opplysning som argument for løyvingar til kulturlivet. Men den eigentlege agendaen er i dag nedskjering av dei offentlege utgiftene. Den grenselause norske lojaliteten til staten gjer likevel at verken lokalpolitikarane eller folk flest er i stand til å ta dette inn over seg. Så regjeringane kan desentralisere oppgåver til kommunane i trygg forvissing om at dei lojalt vil prioritere der krisa alltid er størst. Og det er aldri i biblioteka. … Elitene sitt opprør på 1980- og 90-talet ligg bak den nye skjulte agendaen. Ikkje berre den internasjonale økonomiske eliten, men også dei nasjonale strategane og store delar av dei intellektuelle er blitt likegyldige til folkemeininga".

Nå har Halvard Vike og fem andre forskere fulgt opp dette og beslekta emner i bokform: "Maktens samvittighet - om politikk, styring og dilemmaer i velferdsstaten", utgitt på Gyldendal (ISBN: 82-05-30645-1). Boka inngår i den pågående Makt- og demokratiutredningen sin bokserie.

Sjøl om forfatterne fokuserer særlig på den kommunale omsorgssektoren og på sjukehusa og intervjua og eksemplene stammer derfra, er dette ei bok til ettertanke også for kultur- og biblioteksektoren. Her kan vi lese om lokalpolitikernes dilemmaer, men også om ledernes og de ansattes. Jeg siterer fra vaskeseddelen: " … velferdsstaten har gjort seg avhengig av arbeidskraft som er villig til å strekke seg ekstra langt for å få endene til å møtes: sykepleiere, hjelpepleiere og andre – som kommer klientene nært inn på livet, og som ikke har samvittighet til at de skal lide unødig. De utgjør velferdsstatens mer eller mindre usynlige og ikke altfor godt betalte omsorgsreservoar, som trår til når budsjetter skjæres ned, ansvar fraskrives og dilemmaer desentraliseres". - Er det noen som kjenner seg igjen? - Bare delvis, vil noen sikkert si. For det er vel tross alt en forskjell på helse-/omsorg, der liv ofte står på spill, og informasjons- og kultursektoren? Javel, men det jeg absolutt vil påstå er felles for disse yrkesgruppene i Norge er det forfatterne beskriver som "et påfallende fravær av det vi kan kalle organisasjonskynisme". Både sjukepleiere og bibliotekarer gjør knappheten på tid og penger til sitt eget moralske og organisatoriske problem. Mens politikerne messer videre om samme mål og ambisjoner som for femti år sia. Altså er dette ei bok også for tillitsvalgte og fagorganiserte i biblioteka.

Norge har faktisk ei ganske spesiell historie når det gjelder samlinga om felles mål og når det gjelder lojalitet til staten, se særlig åpningskapitlet "Aspekter ved norsk politisk kultur". Lojaliteten gjelder ikke bare i den umiddelbare etterkrigstida, men også etter at politikerne på 80-tallet i realiteten, men altså ikke i retorikken, forlot velferdssamfunnet til fordel for markedet som styrende prinsipp. Forfatterne ser på hvordan norske lokalpolitikere i større grad enn i andre vestlige demokratier ser seg som representanter for lokalbefolkningene og dermed fort kommer i ei lojalitetsklemme når pengene ikke strekker til. Vi har de siste åra sett flere tilløp til kommuneopprør mot staten, men i like mange tilfeller har lokalpolitikerne gitt seg på halvveien. Lojaliteten til partikameratene på Stortinget og i regjeringene blir sterkest. Dessuten er bevisstheten gjennomgående svært lav om hvilket spill man faktisk er dratt med i, jamfør sitatet fra Halvard Vike lenger oppe.

Denne boka kan bidra til at blant annet bibliotekarene blir med bevisste på hvilket spill det handler om.

Moss, 20.06.02,
Anders Ericson, frilanser


12.6.02
 
Dagens beste:
Q: How many librarians does it take to change a light bulb?
A: Uhhh…change?

Fra en morsom og trist beskrivelse av hvor dårlig bibliotek kan være til å forholde seg til lokalsamfunn av Bruce Jensen

11.6.02
 
Well, jeg får bare ete mine ord i forrige post. Bjørn Tore Nyland har virkelig gjort det jeg bare har drømt om. Referanse og reservering på SMS! Mannen er tydligvis i stand til å gjøre nye ting. FLOTT! Jeg vil gjerne diskutere biblioteksutvikling, men skal la de surmagede kommentarene ligge når folk viser slik evne til å sette nye tiltak ut i praksis. Gleder meg til oppfølgeren.

4.6.02
 
Bjørn Tore Nyland ved Trondheim folkebibliotek stiller opp til intervju på NBFs vevsider. Hvorfor? Hva er meningen med intervjuet, er dette en ny kanal for debatt og informasjon om nye tema/diskusjoner innen bibliotekverdenen? Hvordan svarer vi i såfall på utfordringen? Jeg tror neppe det blir en stor gevinst for bibliotekarenes faglige utvikling om alle som vil diskutere sender e-post direkte til Ole Skau Jakobsen ved NBF slik artikkelen oppfordrer til. En kommentarblogg hadde kanskje fungert? Og, for ikke å bli for surmaget, jeg synes det er interessante tema som blir tatt opp i intervjuet. Nyland fremmer ideer som har vært diskutert mange ganger i bibliotekskretser, men hva er middel og hva er mål? Flotte systemer, høyere utlån, mer bruk... hvorfor? Hva er den dypere mening med bibliotekene, hvorfor vil vi låne ut flere bøker, ha flere besøk og svare på flere spørsmål? Faren for at vi kun vil mele vår egen syke mor er tilstede. Bibliotekenes grunntanke har ikke vært satt på dagsorden i bibliotekkretser, kanskje fordi der IKKE er bibliotekarene som burde diskutere dette, men brukere, politikere og andre som gjør nytte av tjenestene våre. "Krig er en alt for alvorlig ting til at det kan overlates til generalene" eller Bibliotek er for viktige til å overlates til bibliotekarene.

 
Noen gode spådommer om framtiden fra Independent.